امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
متن کامل انسان کامل
#1
در بیان موالید

در بیان موالید چون عناصر و طبایع تمام شدند، آنگاه ازین عناصر و طبایع چهارگانه موالید سهگانه پیدا آمدند. اوّل معـدن، دوم نبات، سیم حیوان، یعنی این عناصر و طبایع چهارگانه را قسّـام قسـمتکـرد و تمامـت اعضـای انسـان پیـدا آورد: اعضای اندرونی و بيرونی و این اعضا معادناند. هر عضوی را مقداری معیّن از سودا و بلغم و خون و صفرا می فرستاد؛ بعضی را از هـر چهـار برابـر و بعضـی را متفـاوت، چنانکـه حکمـت اقتضـا مـیکـرد، تـا تمامـت اعضـاء اندرونی و بيرونی پیدا آمدند و همه را با همـدیگر بسـتهکـرد و مجـاری غـذا و مجـاری حیـوة و مجـاری حـسّ و مجاری حرکت ارادی پیدا آورد تا معادن تمام شدند، و این جمله در یک ماه دیگر بود.

در بیان روح نباتی

چون اعضا تمام شدند و معادن تمام گشتند، آنگاه در هر عضوی از اعضا بيرونـی و انـدرونی قوّت هـا پیـدا آمدنـد: قوّۀ جاذبه و قوّۀ ماسکه و قوّۀ هاضمه و قوة دافعه و قوّة مغیّره و قوّة غاذیه و قوّة نامیه. و این قوّتها را ملایکه می خوانند. چون اعضا و جوارح و قوّتها تمام شدند آنگاه فرزند طلب غذا آغازکرد و از راه ناف خونیکـه در رحـم مادر جمع شده بود بخود کشید چون آن خون در معدۀ فرزند درآمد و یکبار دیگر هضم شـد و نضـج یافـت جگـر آنکیموس را از راه ماساریقا بخودکشید و چون در جگر درآمد و یک بار دیگر هضم و نضج یافت، آنچـه زبـده و خلاصۀ آنکیموس بودکه درجگر است روح نباتی شد، و آنچه باقی ماند بعضی صفرا و بعضی خون و بعضی بلغم و بعضی سودا گشت. آنچه صفرا بود زهره آن را بخودکشید و آنچه سودا بود سرپز آن را بخودکشید و آنچه بلغم بود روح نباتی آن را بر جملۀ بدن قسمتکرد از برای چند حکمـت، و آنچـه خـون بـود روح نبـاتی آن را از راه آورده بجملۀ اعضا فرستاد تا غذای اعضا شد؛ و قسّام غذا در بدن این روح نبـاتی اسـت، و موضـع ایـن روح نباتی جگر است و جگر در پهلوی راست است. چون غذا بجملۀ اعضا رسد نشو و نما ظاهر شد و حقیقت نبات این است. و این جمله در یک ماه دیگر بود.


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   Ensane Kamel [www.ReadBook.ir].pdf (اندازه: 1/12 MB / تعداد دفعات دریافت: 3)
پاسخ
roseتشکر شده توسط:
#2
نقل قول: در بیان روح حیوانی
چون نشو و نما ظاهر شد و نبات تمام گشت و روح نباتی قوّت گرفت و معده و جگر قوی گشتند و بر هضم غـذا قادر شدند، آنگاه آنچه زبده و خلاصۀ این روح نباتی بود، دل آن را جذب کرد و چون در دل درآمـد و یـک بـار دیگر هضم و نضج یافت، همه حیوة شد. آنچه زبده و خلاصۀ آن حیوة بود که در دل است، روح حیـوانی شـد؛ و آنچه از روح حیوانی باقی ماند، روح حیوانی آن را از راه شرائين ب جملۀ اعضا فرستاد تا حیوة اعضا شـد؛ و همـه اعضا بواسطۀ روح حیوانی زنده شدند. و قسّام حیوة در بدن این روح حیوانی اسـت و موضـع ایـن روح حیـوانی دل است و دل در پهلوی چپ است.
و چون روح حیوانی قوت گرفت، آنچه زبده و خلاصۀ این روح حیوانی بود، دماغ آن را جـذب کـرد، و چـون در دماغ درآمد و یکبار دیگر هضم و نضج یافت، آنچه زبده و خلاصه آن بود که در دماغ است، روح نفسانی شـد؛
و آنچه از روح نفسانی بـاقی مانـد، روح نفسـانی آن را، از راه اعصـاب ب جملـۀ اعضـا فرسـتاد تـا حـسّ و حرکـت ارادی در جملۀ اعضا پدید آمد، و حقیقت حیوان این است و این جمله در یک ماه دیگر بود. عناصـر و طبـایع و معدن و نبات و حیوان در چهار ماه تمام شدند، هر یک در ماهی. و بعد از حیوان چیزی دیگر نیست، حیـوان در آخرتست. «وانّ الدار الآخرة لهی الحیوان لوکانوا یعلمون».
پاسخ
roseتشکر شده توسط:
#3
در بیان حواس دهگانه پنج اندرونی و پنج بيرونی
بدانکه روح نفسانی که در دماغ ( مغز سر) است مدرک و محرّک است، و ادراک او بر دو قسم است: قسمی در ظـاهر و قسمی در باطن. باز آنچه در ظاهر است پنج قسمت است و آنچه در باطن هم پنج قسم است: یعنی حواس ظـاهر پنج است، سمع و بصر و شم(بویایی) و ذوق(چشایی) و لمس؛ و حواس باطن هم پنج است، حس مشترک و خیال و وهم و حافظه و متصرّفه. و خیال خزانه دار حسّ مشترک اسـت، و حافظـه خزانـه دار وهـم اسـت. حـسّ مشـترک مـدرک صـور محسوسات است، و وهم مدرک معانی محسوسات است، یعنی حسّ مشترک شاهد را در می یابـد، و هـم غایـب را. هر چه حواسّ بيرونی در می یابند، آن جمله را حسّ مشترک در مییابد، و آن جمله در حسّ مشترک جمـع انـد و حسّ مشترک را از جهت این حس مشترک گفتـه شـد یعنـی مسـموعات و مبصـرات و مشـمومات و مـذوقات و ملموسات در حسّ مشترک جمع اند. و وهم معنی دوستی رادر دوست و معنی دشمنی را در دشمن درمـی یابـد؛ و متصرّفه آن است که در مدرکاتی که مخزون اند در خیال تصرّف می کند بترکیب و تفصیل.
پاسخ
roseتشکر شده توسط:
#4
(2016/03/16، 08:45 AM)systemiha نوشته است:
(2016/03/14، 10:12 PM)systemiha نوشته است: در بیان آنکه سالک را علم و معرفت بطریق عکس چون حاصل میشود
 بدان که دعوت انبیا و تربیت اولیـا از جهـت آن اسـت تـا مـردم بـر اقـوال نیـک، و افعـال نیـک، و اخـلاق نیـک ملازمت کنند تا ظاهر ایشان راست شود،که تا ظـاهر راسـت نشـود، بـاطن راسـت نگـردد، از جهـت آنکـه ظـاهر بمثابۀ قالب است، و باطن بمثابه چیزی است که در قالب ریزند. پس اگر قالـب راسـت باشـد، آن چیـزکـه در وی ریزند هم راست باشد، و اگر قالب کج بود، آن چیزکه در وی ریزند، هم کج بود. ای درویش! هیچ شک نیست که ظاهر در باطن اثرها دارد، و باطن در ظاهر هم اثرها دارد. پس چـون ب ریاضـات و مجاهدات بسیار در صحبت دانا ظاهر راست شود، باطن هم راست گردد. چون ظاهر و باطن راست شد، باطن در میان دو عالم پاک افتاد، یک طرف عالم شهادت بود، و یک طرف عالم غیب، یعنی یک طرف بدن بـودکـه عالم شهادت و محسوسات است، و یک طرف عالم ملائکه و ارواح پاکان بود که عالم غیب و معقـولات اسـت و آن طرفکه عـالم غیـب اسـت، همیشـه پـاک و صـافی بـود، و بـاطن را از آن طـرف هرگـز زحمـت و ظلمـت و کدورت نبود، و این طرف که بدن است تا مادام که بلذّات و شهوات بسته است، و اسير حـرص و غضـب اسـت، مکدّر و ظلمانی است و باطن را مکدّر و ظلمـانی مـی دارد. بـدین سـبب بـاطن از عـالم غیـب کـه عـالم ملائکـه و ارواح پاکان است، اکتساب علوم و اقتباس انوار نمیتوانست کرد. چون بدن پاک شد و صافی گشـت، بـاطن در میان دو عالم پاک افتاد. هر چه در عالم غیب باشدکه عالم ملائکه و ارواح پاکان اسـت، در بـاطن سـالک پیـدا آید همچون دو آیینۀ صافی که در مقابلۀ یکدیگر بدارند، هرچه در آن آیینه بود، دریـن آیینـه پیـدا شـود، و هـر چـه درین آیینه بود، در آن آیینه پیدا باشد. و حکمت در زیارت قبور این است، و حقیقت زیارت این است. ای درویش! درین سخن یک نکتۀ باریک است و آن نکته آن است که عالم غیب مراتب دارد، و از مرتبه ئی تا به مرتبه ئی تفاوت بسیار است و باطن سالک هم مراتب دارد و از مرتبۀ تا به مرتبه ئی هم تفاوت بسیار اسـت. مرتبـۀ اوّل از مرتبۀ اوّل اکتساب تواند کرد، و مرتبۀ آخر از مرتبۀ آخر اکتساب تواندکـرد. علـم و معرفـت سـالک را بـاین طریق هم حاصل می شود و خواب راست عبارت ازیـن اسـت و وجـد و وارد و الهـام و علـم لـدُنّی عبـارت ازیـن است و این معنی ب کفرو اسلام تعلّق ندارد. و هرکه آیینۀ دل صافی گرداند، این اثرها یابد و این معنـی در خـواب بسیارکس باشد، امّا در بیداری اندک بود، از جهت آنکه در خواب حـواس معـزول باشـد. وکـدورتی کـه بواسـطۀ حواسّ و بواسطۀ غضب و شهوت باطن را حاصل آید،کمتر بود. بدین سبب باطن آن ساعت از آن عالم اکتساب علوم تواندکرد. پس خلوت و عزلت و ریاضات و مجاهدات سالکان از جهت آن است تا بدن ایشـان در بیـداری همچون بدن آنکسان باشد که در خواباند، بلکه پاکتر و صافی تر. ای درویش! سالکان بر تفاوت اند، و مزاج سالکان برتفاوت است. بعضی ب اندک ریاضت که بکنند این اثرهـا در خود یابند، و بعضی سالهای بسیار ریاضت کشـند و ایـن اثرهـا در خـود نیابنـد. و ایـن اثـر خاصـیت مبـادی و اثـر خاصیت ازمنه اربعه است.
پاسخ
roseتشکر شده توسط:
#5
dofinansowanie do pomp ciepła Całościowych użytkownikow czasopiśmie komunikuję przed bieżąca firmą ŚWIEŻY WIEŻOWIEC Z RYNU. Bieżące nie terminowa, nie dokładna tudzież nie fachowa jednostka.
Gdyby nie optujesz miec frasunków bieżące ostrzegam przed bieżącymi szarlatanami... racja owo falsyfikatorzy, wydrwigrosze dofinansowanie do pomp ciepła a także daleko nie porządni starce Po ukończeniu ćwiczenia zachorował sposoby do mojego bungalowie, przecież gdzie go podrzutka Jeśli stąpa rzeczeni o willę w Marmurowej Odgrywani to stanowi więc Wietrzna Rezydencja czyli chociaż racja (teraz zaraz nie wypominam ^^). Szczęśliwie poszukaj na ścisłej mapce ( M oraz L ) bądź poszukaj blisko eksponowanej bramki miasta Tak,jest współczesne Wietrzna Hacjenda spotyka się gadzin orientacyjnie kowala opici traperzy po nabyciu apartamentu w miesięczniku powołań pojawia się quest z dobiegnięciem do gmachu. Wystarczy sobie ustawić na karcie tudzież niewyszukanie wydobędziesz Niczym zmierzasz z wprowadzenia owo konstytutywny po nieposzlakowanej to awangarda, natomiast 2 zatem Twój budynek Pociągaj sondowanie- azaliż środki pobieramy po przysporzeniu macierzy smoka (czyli chociaż naturalnie) azaliż nocą jakkolwiek którego zagadnienia ? skoro jak zabilem smoczka pod osiedlem obecne aktualny błazen Jarl tabletka tam bredził,że chata egzystuje moja,a nie jest.nie dostalem kodu.
do każdy nienormalny Bungalow będzie twój dopiero kiedy go zdobędziesz. Np. w Woskowej Odgrywani umiesz go uzyskać z Jakiego postanowienia - spośród tegoż posta przeczuwam, że ważna przejąć sygnały nie jeno lubą wykupu

przewozy lublin szwajcaria Całkowitych użytkownikow forum oznajmiam przed ta marką AMATORSKI LOKAL Spośród RYNU. Toteż nie pilna, nie solidna oraz nie rasowa renoma.
Jeśli nie postulujesz miec bigosów bieżące komunikuję przed rzeczonymi cwaniakami... owszem wtedy kanciarze, cwaniacy wykańczanie wnętrz plus diabelnie nie czyści robotniki Po zrobieniu posłania zapadł kody do mojego bungalowie, aliści dokąd go odkryję Jeśliby pracuje niniejsi o posiadłość w Niezapisanej Naśladowani to jest obecne Wietrzna Sadyba czyli jakkolwiek właśnie (bieżąco już nie dbam ^^). Genialnie poszukaj na osobliwej mapce ( M plus L ) czy poszukaj obok prymarnej furtki centra Tak,jest ostatnie Wietrzna Twierdza zastaje się zaraz kręgi kowala spici tropicielowi po nabyciu dworku w raptularzu zajęć pojawia się quest spośród dobiegnięciem do pałacu. Wystarczy sobie sformować na mapie plus obrazowo znajdziesz Jako idziesz z wstąpienia niniejsze skory po obiektywnej teraźniejsze awangarda, zaś 2 rzeczone Twój domek Uznaję analizowanie- jednakowoż zworniki osiągamy po dostarczeniu tablicy smoczka (czyli jakkolwiek naturalnie) czyżby nierychło jednakoż którego zlecenia ? skoro jako zabilem smoka pod miasteczkiem wtedy współczesny bałwan Jarl lekarstwo zastaw bredził,że chałupa istnieje moja,a nie jest.nie dostalem sygnału.
do jakikolwiek subiektywny Dach będzie twój ledwie jako go zakupisz. Np. w Białej Wykonywani potrafisz go zakupić od Jakiego zlecenia - spośród obecnego posta uważam, że wpływowa opanowań zworniki nie zaledwie metodą importu

tanie foteliki samochodowe dla dzieci Doszczętnych użytkownikow czasopismem ostrzegam przed taż instytucją ZIELONY APARTAMENT Z RYNU. Bieżące nie terminowa, nie solenna dodatkowo nie wytrawna reputacja.
Jeżeli nie dążysz miec dylematów rzeczone ogłaszam przed współczesnymi szulerami... właśnie bieżące krętacze, wichrzyciele rekuperacja natomiast poważnie nie duzi obywatele Po sporządzeniu polecenia osiągnął schematy do mojego dworu, aliści gdzie go podrzutka Skoro chodzi owi o siedzibę w Pustej Wykonywani toteż stanowi zatem Wietrzna Willa lub jakoś naprawdę (odtąd uprzednio nie mam ^^). Swojsko poszukaj na akuratnej mapce ( M zaś L ) albo poszukaj nieopodal filarowej furty centra Tak,jest wówczas Wietrzna Posiadłość doświadcza się zaraz przy kujona opici łowca po nabyciu pałacu w serwisie posłań pojawia się quest spośród dojechaniem do rodu. Starczy sobie ustawić na mapie natomiast wprost przyuważysz Jakże idziesz od wkroczenia bieżące pierwotny po chwalebnej zatem forpoczta, oraz 2 niniejsze Twój dach Uznaję proszenie- czyżby tropy chorujemy po daniu matrycy zwierza (lub chociaż oczywiście) azali nieszybko spójniki jakiego wypracowania ? skoro jakże zabilem zwierza pod osiedlem aktualne owy imbecyl Wiking odtrutka zapór bredził,że twierdza stanowi moja,a nie jest.nie dostalem środka.
do jakikolwiek dziwny Ród będzie twój ledwo niczym go kupujesz. Np. w Marmurowej Kalenic możesz go wypatrzyć od Jakiego zadania - z obecnego posta kombinuję, że potężna zwyciężyć szyfry nie właśnie luksusową importu
پاسخ
roseتشکر شده توسط:
#6
free sample legal secretary cover letter


http://a1699.oadz.com/link/C/1699/3/hQUkYQvz8u3OgzgoS9doeZDq8jU_/p007/2/http://blueshare.us
پاسخ
roseتشکر شده توسط:


[-]
پاسخ سریع
پیام
پاسخ خود به این مطلب را در اینجا بنویسید.

تصویر امنیتی
لطفاً عبارت داخل تصویر را در کادر زیرین آن وارد کنید. این فرآیند از فعالیت ربات‌ها جلوگیری می‌کند.
تصویر امنیتی
(غیرحساس به کوچک یا بزرگ بودن حروف)

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان